fbpx

 Regulamin WARSZTATÓW PUSH FORWARD 26.06.2022

5 REGULAMIN WARSZTATÓW

PUSH FORWARD – PROMOCJA MUZYKI

26 CZERWCA 2022

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem warsztatów „PUSH FORWARD – PROMOCJA MUZYKI” jest Wytwórnia Muzyczna Delphy  Records na zlecenie Soundize Audio Branding Rafał Konieczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Smulikowskiego 1/3/Studio, kod pocztowy 00-389 Warszawa, posiadającą NIP 1132737790, REGON 380646992, reprezentowaną przez Rafała Koniecznego (zwana dalej Organizatorem).

2. Warsztaty odbywają się w budynku Millenium Plaza ul. Aleje Jerozolimskie 123a, w Warszawie, na czwartym piętrze budynku.

 3. Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem, który został opublikowany na stronie:  https://www.facebook.com/events/381701710646643

 4. Uczestnikiem warsztatu może być każda osoba fizyczna, w wieku powyżej 14 lat, przy czym osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach jedynie pod opieką osoby dorosłej. Jeden opiekun dorosły może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci.

 

ZAPISY

5. Zapisu na warsztaty dokonuje osobo pełnoletnia. Za dzieci niepełnoletnie zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

6. Zapisy odbywają się w terminie od 01.06.2022r, do 24.06.2022

7.Warsztaty odbywają się grupie liczącej ok.30 osób. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba zgłaszająca się na warsztat otrzyma informację z potwierdzeniem udziału w warsztatach drogą mailową.

  1. Zapis polega na przesłaniu maila na adres.: natalia.zalewska@delphy.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w warsztacie, wpłaceniu kwoty 590 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych) do 15.06.2022, lub kwoty 750 zł* (siedemset pięćdziesiąt złotych) od 16.06.2022 do 24.06.2022 na konto Soundize Audio Branding Rafał Konieczny, numer: 27 1050 1038 1000 0092 5822 9757, nazwa: Soundize Audio Branding bank: ING Bank,

adres: ul. Smulikowskiego 1/3/Studio, 00-389 Warszawa, wraz z przesłaniem potwierdzenia przelewu.

*opłata za warsztat wzrasta po 15.06.2022

 

9. Przy zapisie każdy uczestnik udostępnia organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, ewentualnie imienia/imion i nazwiska/nazwisk dziecka/dzieci

  1. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic/prawny opiekun dostarcza oświadczenia o tym, że jest on prawnym opiekunem dziecka i bierze za nie pełną odpowiedzialność podczas trwania Warsztatów PUSH FORWARD, jak również za jego dotarcie na miejsce, oraz odbiór z miejsca trwania warsztatów, a także że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i ma świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążąc

11. W przypadku nie zebrania się grupy Organizator zastrzega prawo do odwołania warsztatów, o czym poinformuje Uczestników drogą mailową.

 

ZASADY UDZIAŁY W WARSZTATACH

 

12. Uczestnik Warsztatu powinien zgłosić się minimum 15 minut przed rozpoczęciem Warsztatu.

13. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Warsztacie powinny w czasie i miejscu wydarzenia pozostawać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator nie świadczy usługi opieki w czasie Warsztatów.

14. Za szkody, których sprawcą podczas Warsztatów jest Uczestnik lub osoba niepełnoletnia biorąca udział w Warsztacie, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny zgłaszający niepełnoletniego.

15. Z urządzeń dostępnych w czasie Warsztatów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.

16. Uczestnik, który może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych osób lub zagrażać porządkowi może zostać niedopuszczony przez przedstawicieli Organizatora do udziału w Warsztatach.

 

DANE OSOBOWE

17. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu elektronicznym papierowym jest Soundize Audio Branding Rafał Konieczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Smulikowskiego 1/3/Studio, kod pocztowy 00-389 Warszawa, posiadającą NIP 1132737790, REGON 380646992, reprezentowaną przez    Rafała Koniecznego

18. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z zapisem na warsztaty przetwarzane będą w celu organizacji Warsztatów i ich promocji. Podczas trwania warsztatów ale również po ich zakończeniu na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

19. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przystąpienia do Warsztatów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu

21. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

.