fbpx

Regulamin

Regulamin świadczenia usług
Inkubatora Artystycznego dla Wokalistów
Wytwórni Muzycznej DELPHY RECORDS.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usług Inkubatora Artystycznego dla Wokalistów Delphy
Records, zwanego dalej Wykonawcą.
2. Adres Wykonawcy, dane rozliczeniowe i dane kontaktowe: Soundize Audio Branding Rafał Konieczny, ul. Smulikowskiego 1/3, lok.
„Studio”, 00-389 Warszawa, NIP: 1132737790, REGON: 380646992, reprezentowana przez Dyrektora – Rafała Koniecznego, adres
internetowy – www.delphy.pl, e-mail – hello@delphy.pl, telefon – +48507462426.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z usług Wykonawcy (zwana dalej „Zamawiającym”) powinna zapoznać się z jej
Regulaminem.

 

 

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Wykonawcy
1. Działalność Wykonawcy realizowana jest w zakresie tworzenia autorskich utworów muzycznych (tekstów, kompozycji, aranżacji) oraz
w zakresie związanym z marketingiem muzycznym i promocją własnej twórczości (realizacją szkoleń i warsztatów).
2. Działalność Wykonawcy ma na celu przybliżenie Zamawiającym aspektu funkcjonowania na polskim rynku muzycznym.
3. Intencją działalności Wykonawcy jest promocja polskich wokalistów na rynku muzycznym.
4. Przyjmowanie zamówień na usługi realizowane przez Wykonawcę prowadzone jest przede wszystkim za pośrednictwem strony
internetowej Wykonawcy pod adresem www.delphy.pl, a także mailowo i telefonicznie. Szczegóły zamówień doprecyzowywane są drogą
elektroniczną.
5. Utwory dostarczane przez Wykonawcę są oryginalne i produkowane na indywidualne zamówienie Zamawiającego.
6. Wykonawca jest bezpośrednim autorem, a także pośrednikiem w sprzedaży oryginalnych kompozycji muzycznych oraz szkoleń. Autorami
zamówień są artyści bądź specjaliści od szkoleń pracujący na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą a nimi. Nie są oni jednocześnie
stałymi pracownikami Wykonawcy.

 

§ 3. Zasady dokonywania zamówienia
1. Umowę o świadczenie usługi Zamawiający zawiera po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz następnie poprzez podpisanie Umowy na
warunkach indywidualnie wynegocjowanych z Wykonawcą. Podpisanie Umowy jest poprzedzone skontaktowaniem się z Wykonawcą
telefonicznie bądź poprzez przesłanie na adres e-mail wypełnionego formularza wstępnego ze strony internetowej Wykonawcy, w celu
ustalenia szczegółowych cech utworu, który ma być stworzony na potrzeby Zamawiającego.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawia Zamawiającemu następujące informacje:
a) opis danego utworu muzycznego i jego cech, oraz zasad i zakresu udzielanej licencji;
b) łączną cenę zamówionego utworu muzycznego wraz z podatkami;
c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
d) dotyczące sposobu i terminu spłacenia świadczenia przez przedsiębiorcę;
3. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści niniejszego Regulaminu oraz
informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną przedstawione Zamawiającemu w zawieranej z nim, pisemnej umowie. Po przeczytaniu
zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Zamawiającego, przeczytaniu i akceptacji niniejszego zapisu
informującego, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także przeczytaniu i akceptacji niniejszym oświadczenia o żądaniu i wyrażeniu zgody
na rozpoczęcie wykonywania umowy w przedmiocie dostarczenia Zamawiającemu treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku
materialnym, w okresie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a więc po akceptacji niniejszych zapisów powiadamiających
o utracie prawa do odstąpienia od umowy, Zamawiający wyraża wolę związania umową poprzez złożenie swojego podpisu na pisemnej
umowie z Wykonawcą.
4. Zamawiający zamawiający utwór jest w pełni świadomy, że producenci muzyczni wykonują muzykę we własnych studiach nagraniowych
w całej Polsce, z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych takich jak syntezatory czy specjalistyczne programy komputerowe jak
np. Cubase, Ableton etc. Zleceniodawca świadomy jest, że wszystkie instrumenty (poza gitarą) takie jak trąbka, skrzypce, pianino, flet,
wiolonczela i inne będą wyprodukowane elektronicznie (komputerowo), bez użycia instrumentów akustycznych. W indywidualnych
przypadkach, Wykonawca tworzy nagrania w oparciu o wykonania na żywo we współpracy z muzykami sesyjnymi, przy użyciu
instrumentów akustycznych. Zamawiający jest informowany o możliwości nagrania instrumentów akustycznych za dodatkową opłatą.
5. Cena usług realizowanych przez Wykonawcę ustalana jest indywidualnie dla każdego Zamawiającego i zamówienia i jest ona zależna od
rodzaju wykonywanych przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego.
6. Realizowanie zamówienia rozpoczyna się po wpłacie zadatku ustalonego przez obie strony w umowie. Zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Termin płatności jest określany w umowie.
8. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia jest przesyłane drogą mailową do Zamawiającego.

 

§ 4. Polityka prywatności
1. Zamawiający poprzez wypełnienie formularza wstępnego na stronie www.delphy.pl oraz poprzez zawarcie pisemnej umowy z
Wykonawcą wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Administratora w celu niezbędnym do
wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2. Administratorem Danych osobowych jest Soundize Audio Branding Rafał Konieczny, ul. Smulikowskiego 1/3, lok. „Studio”, 00-389
Warszawa, NIP: 113 27 37 790, REGON: 380646992.
3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Zamawiającego dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do
wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionej usługi,
b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży usługi
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich
usunięcia.
5. Administrator informuje, iż Zamawiający nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania
uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy
zawieranej miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.
6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby
przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
7. Wykonawca informuje Zamawiających, iż oferowane usługi za pośrednictwem Wykonawcy świadczone są również za pośrednictwem
publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Wykonawca zwraca uwagę Zamawiających na to, iż korzystanie z usług Wykonawcy
może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
8. Informacje dotyczące postanowień RODO znajdują się pod adresem internetowym www.delphy.pl/rodo

 

§ 5. Realizacja zamówienia
§ 5a DEFINICJE
Inkubator Artystyczny dla Wokalistów Delphy Records (zwany dalej „Wykonawcą”) – wytwórnia muzyczna funkcjonująca w ramach
firmy Soundize Audio Branding, której działania skupiają się na produkcji autorskich utworów muzycznych dla wokalistów, oferowaniu
pomocy z zakresu szkoleń z promocji i marketingu muzycznego, a także dystrybucji cyfrowej na platformach streamingowych.
Umowa – Umowa o dzieło z udzieleniem licencji, będąca podstawą realizowania usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
Songwriter – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za stworzenie oryginalnego tekstu oraz melodii utworu.
Producent muzyczny – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za stworzenie oryginalnej aranżacji oraz wykonanie
produkcji muzycznej utworu.
Wydawca – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za wydawnictwo i dystrybucję cyfrową utworów na platformach
streamingowych. Jest to także osoba pomagająca Wokaliście z ustaleniem kształtu strategii promocyjnej jego twórczości.
Project Manager – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za pośredniczenie w kontakcie między Zamawiającym
a Songwriterem i Producentem Muzycznym. Dla Zamawiającego jest to pierwsza osoba do kontaktu.
Konsultacja songwriterska – pierwsze zapoznanie się Songwritera z Zamawiającym, które może odbyć się online, telefonicznie bądź
osobiście. Ma ona na celu wspólne przygotowanie się do udziału w Sesji songwriterskiej.
Sesja songwriterska – około 4-godzinne spotkanie online lub osobiste Zamawiającego z Songwriterem i/lub Producentem muzycznym,
w celu ustalenia kształtu tekstu, melodii i szkicu aranżacyjnego.
Rozśpiewki – czas 21 dni pomiędzy Sesją songwriterską a Nagraniem studyjnym, podczas którego Zamawiający uczy się stworzonego
tekstu oraz ćwiczy poprawną interpretację piosenki.
Nagranie studyjne – moment rejestracji ścieżek wokalnych Zamawiającego przez współpracujące z Wykonawcą studio nagraniowe.
Nagranie studyjne NIE JEST CZĘŚCIĄ UMOWY między Wykonawcą a Zamawiającym, gdyż na etapie podpisywania Umowy, niemożliwym
jest przewidzenie liczby godzin potrzebnych Zamawiającemu na poprawną rejestrację ścieżek wokalnych oraz ceny danego studia za
godzinę realizacji nagrań. Zamawiający zatem zobligowany jest do uiszczenia opłaty za studio nagraniowe dodatkowo, poza Umową
z Wykonawcą.
Piosenka – oryginalny utwór słowno-muzyczny, stworzony podczas Sesji songwriterskiej.
Podkład muzyczny – wersja instrumentalna Piosenki zaaranżowana w sposób podstawowy, wykorzystywana tylko podczas Nagrania
studyjnego, nie będąca pełnowartościowym, gotowym do dystrybucji utworem muzycznym (bez wokalu i postprodukcji)
Miks, mastering – elementy pracy postprodukcyjnej po Nagraniu studyjnym.
Postprodukcja – etap po Nagraniu studyjnym, polegający na wykonaniu finalnej aranżacji, miksu oraz masteringu Piosenki.

 

§ 5b USTALENIA WSTĘPNE
Strony zobowiązują się do wspólnej pracy nad projektem muzycznym, który określony jest w Umowie, zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła, a Zamawiający zobowiązuje się do sprawnej komunikacji
z Wykonawcą, w sposób konkretny, zrozumiały i uprzejmy.
Zamawiający rozumie, że podpisanie Umowy z Wykonawcą oznacza wspólną, kilkumiesięczną pracę nad projektem muzycznym.
Rezygnacja ze wspólnej pracy ze strony Zamawiającego i wypowiedzenie Umowy może nastąpić bez podania przyczyny JEDYNIE w ciągu
pierwszych 14 dni od dnia podpisania umowy, jednak PRZED organizacją Sesji Songwriterskiej. W tym przypadku, musi zostać opłacony
pełny zadatek określony w Umowie – wówczas Umowa zostaje rozwiązana, bez zwracania kwoty zadatku Zamawiającemu. Po odbytej
Sesji Songwriterskiej, Zamawiający w przypadku chęci odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do poniesienia pełnej kwoty umownej.
Rezygnacja ze wspólnej pracy ze strony Zamawiającego może nastąpić także w trakcie realizacji postanowień z Umowy, w wyniku
nieakceptowania dokonywanych przez Wykonawcę zmian w Piosence (por. § 5c ust. 3 lit. d)).
Strony zobowiązują się do profesjonalnej i rzetelnej współpracy i sprawnej komunikacji.
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający unika kontaktu z
Wykonawcą (tj. ignoruje wezwania do kontaktu przez Wykonawcę przez okres co najmniej 3 dni roboczych) bądź uchyla się od
terminowej zapłaty rat określonych w Umowie na każdym etapie współpracy. Odstąpienie od Umowy będzie skuteczne po wcześniejszym
wezwaniu Zamawiającego, dokonanego w ten sposób, że Wykonawca wyśle do Zamawiającego 3 wiadomości tekstowe (elektronicznie
bądź telefonicznie), z prośbą o kontakt. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony Zamawiającego, Wykonawca wystawi
Zamawiającemu fakturę na pełną kwotę zawartą w Umowie z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku braku uiszczenia pełnej
kwoty, Wykonawca wystosuje pisemne przedsądowe Wezwanie do zapłaty całości kwoty wynagrodzenia określonej w Umowie.
W przypadku nieuregulowania pełnej kwoty zawartej w Umowie w określonym przez Wezwanie czasie, Wykonawca wystąpi przeciw
Zamawiającemu na drogę sądową.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca unika
kontaktu z Zamawiającym przez okres co najmniej 3 dni roboczych na każdym etapie współpracy. Odstąpienie od Umowy będzie
skuteczne po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy, dokonanego w ten sposób, ze Zamawiający wyśle do Wykonawcy 3 wiadomości
tekstowe (elektronicznie bądź telefonicznie), z prośbą o kontakt. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony Wykonawcy,
Zamawiający wysyła Wykonawcy listownie pisemne odstąpienie od umowy. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu pełnej
kwoty wpłaconej na poczet Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego odstąpienia.
W przypadku, w którym Wykonawca opóźnia wykonanie jakichkolwiek usług na rzecz Zamawiającego w określonym terminie
bez wcześniejszego zawiadomienia, wówczas Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości
dzieła za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wysokość kary zostanie odliczona Zamawiającemu przy finalnym rozliczeniu. Wszelkie terminy
(np. bezpłatnych poprawek) zostaną rozciągnięte o ilość dni opóźnienia spowodowanego przez Wykonawcę.

 

§ 5c SCHEMAT WSPÓŁPRACY
1. Rozpoczęcie współpracy
Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą rozpoczyna się w momencie wpłaty zadatku określonego w podpisanej
Umowie, w której ustalone zostały rodzaj i cechy zamówienia, harmonogram działań oraz kwota wynagrodzenia. Po wpłacie
zadatku, Zamawiający rozpoczyna rozmowy z Project Managerem o dokładnym kształcie Piosenki. Współpraca przebiega płynnie,
jeżeli Zamawiający opłaca określone w Umowie raty zgodnie z harmonogramem. Jakiekolwiek opóźnienia w zapłacie rat skutkują
natychmiastowym zawieszeniem jakichkolwiek prac ze strony Wykonawcy do czasu uregulowania należności. Działania, jakie
zostaną podjęte przez Wykonawcę w przypadku, z którym Zamawiający będzie unikał uregulowania płatności, zostały
przedstawione w § 5b powyżej.
2. Sesja songwriterska
Organizacja Sesji songwriterskiej może odbyć się po wpłacie co najmniej 60% wartości dzieła ustalonego w Umowie. Po wpłacie tej
kwoty, Wykonawca ustala z Zamawiającym termin wstępnej Konsultacji songwriterskiej z Songwriterem. Konsultacja może odbyć
się osobiście bądź telefonicznie i ma ona na celu zapoznanie się Songwritera z Zamawiającym. Po Konsultacji, Wykonawca ustala
z Zamawiającym termin Sesji songwriterskiej, która może odbyć się osobiście bądź online (video-konferencja), nie później niż 20 dni
od dnia Konsultacji. W Sesji songwriterskiej bierze udział przede wszystkim Zamawiający, Songwriter i/lub Producent Muzyczny,
niejednokrotnie także Wydawca i/lub Project Manager. Sesja songwriterska trwa około 4 godzin. Po jej odbyciu, Zamawiający
otrzymuje od Wykonawcy propozycję gotowego utworu, w postaci ustalonego tekstu, melodii oraz wstępnego szkicu aranżacyjnego
(zwykle na jednym instrumencie, np. gitarze lub pianinie), zwanego dalej „Piosenką”. Zazwyczaj Wykonawca przesyła
Zamawiającemu także pilota wokalnego, który został zarejestrowany podczas Sesji songwriterskiej przez samego Zamawiającego
lub przez Songwritera, w formacie pliku .mp3.
3. Dokonywanie zmian w Piosence po Sesji songwriterskiej
Po odbyciu Sesji songwriterskiej, Zamawiający ma 21 dni na przygotowanie się do Nagrania studyjnego (por. pptk. 4 „Rozśpiewki”).
Zanim to nastąpi, w ciągu pierwszych 3 dni roboczych od Sesji songwriterskiej Zamawiający decyduje:
a) o całkowitej akceptacji Piosenki. Wówczas następują Rozśpiewki (por. pptk. 4)
b) o konieczności dokonania niewielkich zmian w Piosence. Wówczas następują Rozśpiewki (por. pptk. 4)
c) o konieczności dokonania radykalnych zmian w Piosence. Wówczas następuje jedna bezpłatna tura zmian w Piosence.
Songwriter i/lub Producent muzyczny odbywa Konsultację songwriterską z Zamawiającym (telefonicznie bądź osobiście).
Zamawiający w sposób jasny dla Wykonawcy określa dlaczego wystąpiła konieczność dokonania radykalnych zmian w
Piosence, prezentuje konkretne argumenty i propozycje na to, co wg Zamawiającego powinno zostać zmienione. W wyniku
Konsultacji songwriterskiej, Songwriter i/lub Producent muzyczny dokonują zmian w Piosence. Jeżeli zmiany te nie zostaną
zaakceptowane przez Zamawiającego, wówczas istnieje możliwość odbycia ponownej Sesji songwriterskiej (za dodatkowa
dopłatą 800 zł) bądź rozwiązanie Umowy. W przypadku chęci rozwiązania umowy, musi zostać opłacony pełny zadatek
określony w Umowie – wówczas współpraca zostaje rozwiązana, bez zwracania kwoty zadatku Zamawiającemu.
d) o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą bez podania przyczyny. W tym przypadku, po odbytej Sesji Songwriterskiej, Zamawiający
zobligowany jest do opłacenia pełnej kwoty z Umowy.
4. Rozśpiewki
Od momentu, w którym Zamawiający całkowicie akceptuje Piosenkę bądź sygnalizuje konieczność dokonania niewielkich zmian
w Piosence, następuje 21-dniowy okres przygotowawczy do Nagrania studyjnego zwany „Rozśpiewkami”. Zamawiający w tym czasie,
na polecenie Wykonawcy, powinien dostarczać swoje nagrania próbne zarejestrowane amatorskim sprzętem (np. na mikrofonie
telefonicznym bądź komputerowym), do oceny Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do rejestracji nieograniczonej liczby nagrań
próbnych w tym czasie, jednak nie jest również zobligowany do wysyłania ich. Wykonawca wówczas maksymalnie po okresie 21
dni, umawia Zamawiającego na Nagranie studyjne w ustalonym wspólnie z Zamawiającym studiu.
W przypadku wysyłania nagrań próbnych, które w ocenie Wykonawcy i/lub Zamawiającego nie będą brzmiały poprawnie, wówczas
Wykonawca zasugeruje konkretne zmiany w interpretacji bądź w warstwie tekstowej Piosenki. Wykonawca może również
zasugerować skorzystanie z dodatkowych odpłatnych lekcji wokalnych. Zamawiający jednocześnie rozumie, że Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania Piosenki przez Zamawiającego oraz, że Wykonawca może odstąpić od finalnej
dystrybucji piosenki, jeżeli jakość wykonania Piosenki przez Zamawiającego będzie niezadowalająca. Zamawiający zostanie o tym
uprzednio poinformowany. Jednocześnie, podczas Rozśpiewek, Wykonawca dostarcza podstawowy Podkład muzyczny do Studia
nagraniowego. Okres Rozśpiewek (wraz z ewentualnymi zmianami wyszczególnionymi w ppkt. 3 powyżej) kończy się po 21 dniach,
chyba, że zostanie od przedłużony o kolejne 21 dni na wyraźną prośbę Zamawiającego i z uzasadnionych powodów.
Zamawiający może w tym czasie zawiesić współpracę z Wykonawcą – np. w przypadku, w którym okaże się, że Zamawiający
potrzebuje zdecydowanie więcej czasu na naukę śpiewu i interpretacji Piosenki. Wówczas Wykonawca wystawi Zamawiającemu
fakturę na 100% kwoty ustalonej w umowie, Zamawiający zobligowany jest do terminowej zapłaty całości zobowiązania.
Zawieszenie działań może potrwać nie dłużej niż 5 miesięcy od daty ich zawieszenia. Po tym okresie, wznowienie współpracy
z Wykonawcą nad tą piosenką na warunkach ustalonych w pierwotnej Umowie nie będzie możliwe. Wówczas następują negocjacje
między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące wysokości dopłaty oraz sposobu i logistyki współpracy po wznowieniu działań.
5. Nagranie studyjne
Po okresie Rozśpiewek, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą podejmują decyzje, w którym studiu nagraniowym będzie realizowany
wokal. Wykonawca deklaruje, że przygotuje Zamawiającego do Nagrania studyjnego, poprzez pisemne i/lub nagrane na materiał
video udzielenie wskazówek i porad przed Nagraniem. Zamawiający zobowiązany jest do samodzielnego zadbania o to, aby w
studiu nagraniowym mieć ze sobą przygotowany przez Producenta muzycznego Podkład muzyczny oraz wydrukowany tekst
Piosenki. Zamawiający zobligowany jest do opłacenia godzin pracy studia nagraniowego podczas realizacji swoich wokali. Nagranie
studyjne powinno nastąpić w ciągu kilku dni od zakończenia okresu Rozśpiewek, nie dłużej niż 14 dni od daty zakończenia tego
okresu. Zamawiający zobligowany jest do wpłaty zadatku przed Nagraniami o równowartości 3 godzin nagrań studyjnych w danym
studiu (jeżeli jest to studio sugerowane przez Wykonawcę). Termin Nagrań jest potwierdzany po wpłacie w/w zadatku.
Zamawiający może odwołać nagranie studyjnie bezpłatnie do czasu 48 godzin przed nagraniem. Po przekroczeniu tego terminu,
Zamawiającemu nie jest zwracany zadatek w wysokości opłaconych z góry 3 godzin nagrań studyjnych. Zamawiający zobligowany
jest do dostarczenia Wykonawcy poprawnie zarejestrowanych ścieżek wokalnych, jednak ich liczba (łącznie z chórkami) nie
powinna przekroczyć 20 ścieżek. Wszystkie ścieżki powinny być dostarczone w bezstratnym formacie .wav
6. Postprodukcja
Po otrzymaniu od Zamawiającego poprawnie zarejestrowanych ścieżek z nagranym głosem, Wykonawca przystąpi do wykonania
finalnej aranżacji i miksu utworu, czyli Postprodukcji. Pierwsza wersja miksu zostanie przedstawiona Zamawiającemu w ciągu 10 dni
od otrzymania śladów ze studia nagraniowego. Zamawiający może zaakceptować miks lub zgłosić konieczność dokonania zmian
– o tym mówi § 5d poniżej.
Po akceptacji miksu, w ciągu 10 dni Zamawiający wykona mastering utworu. Zamawiający może zaakceptować mastering lub zgłosić
konieczność dokonania zmian – o tym mówi § 5d poniżej. Odbiór dzieła następuje w momencie akceptacji przez Zamawiającego
finalnego masteringu dostarczonego przez Wykonawcę.
Zamawiający zobligowany jest do wpłaty całości kwoty określonej w Umowie, aby otrzymać finalną paczkę z utworami po
masteringu, zawierającą zwykle Piosenkę w pełnej wersji, Piosenkę w wersji instrumentalnej oraz Piosenkę w wersji
instrumentalnej z chórkami. W momencie wpłaty całości kwoty na poczet Wykonawcy, po otrzymaniu finalnej paczki z utworami po
masteringu, na Zamawiającego otrzymuje licencje do Piosenki, zgodnie z zapisami Umowy.

§ 5d ZGŁASZANE ZMIAN / POPRAWEK W PIOSENCE NA ETAPIE POSTPRODUKCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do nielimitowanych ilościowo, bezpłatnych poprawek miksu Piosenki na etapie
Postprodukcji, o której mowa w §5c ppkt. 6 powyżej, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej wersji miksu po
Nagraniu studyjnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować konieczne zmiany w Piosence w ciągu 10 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego,
w oparciu o Załącznik nr 1, lub Wykonawca poprosi Zamawiającego o wydłużenie tego okresu.
3. Zamawiający rozumie, że Wykonawca będzie podążał tylko za specyfikacją określoną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
Zamawiający zatem nie ma prawa do znacznej modyfikacji zlecenia po podpisaniu Umowy. Przez „znaczną modyfikację” Wykonawca
rozumie sytuacje, w których Zamawiający decyduje się między innymi na:
– dodanie nowych instrumentów akustycznych bądź elektronicznych, o których nie było mowy w opisie dzieła w
Załączniku nr 1;
– zmianę stylu i gatunku muzycznego produkowanego utworu;
– dodanie nowych koncepcji, o których Wykonawca nie był wcześniej poinformowany w zrozumiały dla Wykonawcy sposób.
4. Wykonawca ustala z Zamawiającym, że po upływie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej wersji miksu, w przypadku ostatecznego braku
akceptacji ze strony Zamawiającego wszystkich dotychczas dokonanych bezpłatnych zmian w miksie przez Wykonawcę, Zamawiający ma
trzy możliwe scenariusze do wyboru:
4 a) Zamawiający może poprosić Wykonawcę o wydłużenie obecnej pracy nad miksem o dodatkowe 30 dni. Każdy rozpoczęty
nowy, 30-dniowy okres zmian w miksie wiąże się z dodatkową płatnością wynoszącą 600 pln.
4 b) Zamawiający może poprosić Wykonawcę o przekazanie realizacji miksu Piosenki innemu Producentowi muzycznemu,
który współpracuje z Wykonawcą, jednak będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 800 pln.
4 c) Zamawiający może zdecydować się o zakończeniu współpracy na obecnym etapie i o przekazaniu śladów (stemów) przez
Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający zobligowany jest do poniesienia całości kwoty z Umowy, a Wykonawca
dostarczy utwór w śladach (stemach) do dyspozycji Zamawiającego.
5. Po akceptacji miksu, Wykonawca wykona finalny mastering piosenki. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do dwóch bezpłatnych
poprawek masteringu w ciągu 30 dni od daty otrzymania pierwszej wersji masteringu. Każda dodatkowa poprawka masteringu w tym
okresie będzie wiązała się z dopłatą w wysokości 200 pln.
6. Zamawiający ustala z Wykonawcą, że po upływie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej wersji masteringu, w przypadku ostatecznego
braku akceptacji ze strony Zamawiającego wszystkich dotychczas dokonanych zmian w masteringu przez Wykonawcę, Wykonawca
otrzyma pełne wynagrodzenie z Umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że w takim przypadku przekaże Zamawiającemu
odpowiednio przygotowany plik muzyczny do masteringu dla Zamawiającego.

 

§ 6. Reklamacje
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
2. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy hello@delphy.pl wpisując w temacie wiadomości
„Reklamacja”, a także drogą listu poleconego na adres Soundize Audio Branding Rafał Konieczny, ul. Smulikowskiego 1/3, lok. „Studio”,
00-389 Warszawa.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia
reklamacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pomocą tej samej drogi, jaką zgłoszona została reklamacja, a także poprzez
wiadomość e-mail.
§ 7. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Zamawiającego będącego
jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Zamawiający będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Zamawiającym a Wykonawcą;
c) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów
pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl
4. Wszelkie, nieokreślone tym Regulaminem kwestie sporne, będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące
w na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.