fbpx

Regulamin

 

(wersja pdf: www.delphy.pl/regulamin.pdf)

Regulamin świadczenia usług

Inkubatora Artystycznego dla Wokalistów
Wytwórni Muzycznej DELPHY RECORDS

¤ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usług Inkubatora Artystycznego dla Wokalistów Delphy Records, zwanego dalej Wykonawcą.

2. Adres Wykonawcy, dane rozliczeniowe i dane kontaktowe: Soundize Audio Branding Rafał Konieczny, ul. Smulikowskiego 1/3, lok.
„Studio”, 00-389 Warszawa, NIP: 1132737790, REGON: 380646992, reprezentowana przez Dyrektora – Rafała Koniecznego, adres internetowy – www.delphy.pl, e-mail – hello(małpa)delphy.pl

3. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z usług Wykonawcy (zwana dalej „Zamawiającym”) powinna zapoznać się z jej Regulaminem.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Wykonawcy

1. Działalność Wykonawcy realizowana jest w zakresie tworzenia autorskich utworów muzycznych (tekstów, kompozycji, aranżacji) oraz w zakresie związanym z marketingiem muzycznym i promocją własnej twórczości (realizacją szkoleń i warsztatów).

2. Działalność Wykonawcy ma na celu przybliżenie Zamawiającym aspektu funkcjonowania i tworzenia na polskim rynku muzycznym.
3. Intencją działalności Wykonawcy jest tworzenie piosenek na indywidualne zamówienie oraz pomoc w promocji na rynku muzycznym.

4. Przyjmowanie zamówień na usługi realizowane przez Wykonawcę prowadzone jest przede wszystkim za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy pod adresem www.delphy.pl, a także mailowo i telefonicznie. Szczegóły zamówień doprecyzowywane są drogą elektroniczną.

5. Utwory dostarczane przez Wykonawcę są oryginalne i produkowane na indywidualne zamówienie Zamawiającego.

6. Wykonawca jest bezpośrednim autorem, a także pośrednikiem w sprzedaży oryginalnych kompozycji muzycznych oraz szkoleń. Autorami zamówień są artyści bądź specjaliści od szkoleń pracujący na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą a nimi. Nie są oni jednocześnie stałymi pracownikami Wykonawcy.

¤ 3. Zasady dokonywania zamówienia

1. Umowę o świadczenie usługi Zamawiający zawiera po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz następnie poprzez podpisanie Umowy na warunkach indywidualnie wynegocjowanych z Wykonawcą. Podpisanie Umowy jest poprzedzone skontaktowaniem się z Wykonawcą telefonicznie bądź poprzez przesłanie na adres e-mail wypełnionego formularza wstępnego ze strony internetowej Wykonawcy, w celu ustalenia szczegółowych cech utworu, który ma być stworzony na potrzeby Zamawiającego.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawia Zamawiającemu następujące informacje:
a) opis danego utworu muzycznego i jego cech, oraz zasad i zakresu udzielanej licencji;

b) łączną cenę zamówionego utworu muzycznego wraz z podatkami;

c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d) dotyczące sposobu i terminu spłacenia świadczenia przez przedsiębiorcę;
3. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści niniejszego Regulaminu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną przedstawione Zamawiającemu w zawieranej z nim, pisemnej umowie. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Zamawiającego, przeczytaniu i akceptacji niniejszego zapisu informującego, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także przeczytaniu i akceptacji niniejszym oświadczenia o żądaniu i wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy w przedmiocie dostarczenia Zamawiającemu treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, w okresie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a więc po akceptacji niniejszych zapisów powiadamiających o utracie prawa do odstąpienia od umowy, Zamawiający wyraża wolę związania umową poprzez złożenie swojego podpisu na pisemnej umowie z Wykonawcą.

4. Zamawiający zamawiający utwór jest w pełni świadomy, że producenci muzyczni wykonują muzykę we własnych studiach nagraniowych w całej Polsce, z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych takich jak syntezatory czy specjalistyczne programy komputerowe jak np. Cubase, Ableton etc. Zleceniodawca świadomy jest, że wszystkie instrumenty (poza gitarą) takie jak trąbka, skrzypce, pianino, flet, wiolonczela i inne będą wyprodukowane elektronicznie (komputerowo), bez użycia instrumentów akustycznych. W indywidualnych przypadkach, Wykonawca tworzy nagrania w oparciu o wykonania na żywo we współpracy z muzykami sesyjnymi, przy użyciu instrumentów akustycznych. Zamawiający jest informowany o możliwości nagrania instrumentów akustycznych za dodatkową opłatą.

5. Cena usług realizowanych przez Wykonawcę ustalana jest indywidualnie dla każdego Zamawiającego i zamówienia i jest ona zależna od rodzaju wykonywanych przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego.

6. Realizowanie zamówienia rozpoczyna się po wpłacie zadatku ustalonego przez obie strony w umowie. Zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Termin płatności jest określany w umowie.
8. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia jest przesyłane drogą mailową do Zamawiającego.

¤ 4. Polityka prywatności

1. Zamawiający poprzez wypełnienie formularza wstępnego na stronie www.delphy.pl oraz poprzez zawarcie pisemnej umowy z Wykonawcą wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest Soundize Audio Branding Rafał Konieczny, ul. Smulikowskiego 1/3, lok. „Studio”, 00-389 Warszawa, NIP: 113 27 37 790, REGON: 380646992.

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Zamawiającego dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do
wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionej usługi,

b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży usługi

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

5. Administrator informuje, iż Zamawiający nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.

6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

7. Wykonawca informuje Zamawiających, iż oferowane usługi za pośrednictwem Wykonawcy świadczone są również za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Wykonawca zwraca uwagę Zamawiających na to, iż korzystanie z usług Wykonawcy może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
8. Informacje dotyczące postanowień RODO znajdują się pod adresem internetowym www.delphy.pl/rodo

¤ 5. Realizacja zamówienia

¤ 5a

DEFINICJE

Inkubator Artystyczny dla Wokalistów Delphy Records (zwany dalej „Wykonawcą”) – wytwórnia muzyczna funkcjonująca w ramach firmy Soundize Audio Branding, której działania skupiają się na produkcji autorskich utworów muzycznych dla wokalistów, oferowaniu pomocy z zakresu szkoleń z promocji i marketingu muzycznego, a także dystrybucji cyfrowej na platformach streamingowych.

Umowa – Umowa o dzieło z udzieleniem licencji, będąca podstawą realizowania usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

Songwriter – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za stworzenie tekstu oraz melodii utworu.

Producent muzyczny – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za stworzenie aranżacji oraz wykonanie produkcji muzycznej utworu.

Promo manager – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za wydawnictwo i dystrybucję cyfrową utworów na platformach streamingowych. Jest to także osoba pomagająca Wokaliście z ustaleniem kształtu strategii promocyjnej jego twórczości.

Project Manager – osoba współpracująca z Wykonawcą, odpowiedzialna za pośredniczenie w kontakcie między Zamawiającym a Songwriterem i Producentem Muzycznym. Dla Zamawiającego jest to pierwsza osoba do kontaktu.

Sesja songwriterska – około 4-godzinne spotkanie online lub osobiste Zamawiającego z Songwriterem i/lub Producentem muzycznym, w celu ustalenia kształtu tekstu, melodii i szkicu aranżacyjnego.

Przygotowanie do studia – czas 21 dni kalendarzowych pomiędzy Sesją songwriterską a Nagraniem studyjnym, podczas którego Zamawiający powinien we własnym zakresie nauczyć się stworzonego tekstu oraz poprawnej interpretacji piosenki.

Nagranie studyjne – moment rejestracji ścieżek wokalnych Zamawiającego przez studio nagraniowe. Nagranie studyjne oraz wszelkie elementy wchodzące w skład tej czynności (rejestracja wokalu, edycja, strojenie, itd.) NIE JEST CZĘŚCIĄ UMOWY między Wykonawcą a Zamawiającym, gdyż na etapie podpisywania Umowy, niemożliwym jest przewidzenie liczby godzin potrzebnych Zamawiającemu na poprawną rejestrację własnych ścieżek wokalnych oraz ceny danego studia za godzinę realizacji nagrań. Zamawiający zatem zobligowany jest do uiszczenia wszelkich opłat za pracę związaną z nagraniem wokalu dodatkowo, poza Umową z Wykonawcą. Wykonawca może doradzić najlepsze rozwiązanie dla Zamawiającego związane z wyborem studia, a także może polecić udział w nagraniach trenerki wokalnej, songwritera, producenta muzycznego lub innej osoby (także za dodatkową opłatą, poza umową).

Piosenka – oryginalny utwór słowno-muzyczny, stworzony podczas Sesji songwriterskiej.

Podkład muzyczny – wersja instrumentalna Piosenki zaaranżowana w sposób podstawowy, wykorzystywana tylko podczas Nagrania studyjnego, nie będąca pełnowartościowym, gotowym do dystrybucji utworem muzycznym (bez wokalu i postprodukcji)

Miks, mastering – elementy pracy postprodukcyjnej po Nagraniu studyjnym.

Postprodukcja – etap po Nagraniu studyjnym, polegający na wykonaniu finalnej aranżacji, miksu oraz masteringu Piosenki.

¤ 5b

USTALENIA WSTĘPNE

Strony zobowiązują się do wspólnej pracy nad projektem muzycznym, który określony jest w Umowie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła, a Zamawiający zobowiązuje się do sprawnej komunikacji z Wykonawcą, w sposób konkretny, zrozumiały i uprzejmy.

Zamawiający rozumie, że podpisanie Umowy z Wykonawcą oznacza wspólną, kilkumiesięczną pracę nad oryginalnym projektem muzycznym tworzonym na indywidualne zamówienie. Rezygnacja ze wspólnej pracy ze strony Zamawiającego i wypowiedzenie Umowy może nastąpić bez podania przyczyny JEDYNIE w ciągu pierwszych 14 dni od dnia podpisania umowy, jednak PRZED organizacją Sesji Songwriterskiej. W tym przypadku, musi zostać opłacony pełny zadatek określony w Umowie – wówczas Umowa zostaje rozwiązana, bez zwracania kwoty zadatku Zamawiającemu. Po odbytej Sesji Songwriterskiej, Zamawiający w przypadku chęci odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do poniesienia pełnej kwoty umownej.
Rezygnacja ze wspólnej pracy ze strony Zamawiającego może nastąpić także w trakcie realizacji postanowień z Umowy, w wyniku nieakceptowania dokonywanych przez Wykonawcę zmian w Piosence. Zamawiający jednak jest wówczaas zobowiązany do opłacenia pełnej kwoty umownej (por. § 5c ust. 3 lit. d)).

Strony zobowiązują się do profesjonalnej i rzetelnej współpracy i sprawnej komunikacji.

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający unika kontaktu z Wykonawcą (tj. ignoruje wezwania do kontaktu przez Wykonawcę przez okres co najmniej 3 dni roboczych) bądź uchyla się od terminowej zapłaty rat określonych w Umowie na każdym etapie współpracy. Odstąpienie od Umowy będzie skuteczne po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego, dokonanego w ten sposób, że Wykonawca wyśle do Zamawiającego 3 wiadomości tekstowe (elektronicznie bądź telefonicznie), z prośbą o kontakt. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony Zamawiającego, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na pełną kwotę zawartą w Umowie z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku braku uiszczenia pełnej kwoty, Wykonawca wystosuje pisemne przedsądowe Wezwanie do zapłaty całości kwoty wynagrodzenia określonej w Umowie. W przypadku nieuregulowania pełnej kwoty zawartej w Umowie w określonym przez Wezwanie czasie, Wykonawca wystąpi przeciw Zamawiającemu na drogę sądową.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca unika kontaktu z Zamawiającym przez okres co najmniej 3 dni roboczych na każdym etapie współpracy. Odstąpienie od Umowy będzie skuteczne po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy, dokonanego w ten sposób, ze Zamawiający wyśle do Wykonawcy 3 wiadomości tekstowe (elektronicznie bądź telefonicznie), z prośbą o kontakt. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony Wykonawcy, Zamawiający wysyła Wykonawcy listownie pisemne odstąpienie od umowy. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej na poczet Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego odstąpienia.

W przypadku, w którym Wykonawca opóźnia wykonanie jakichkolwiek usług na rzecz Zamawiającego w określonym terminie bez wcześniejszego zawiadomienia, wówczas Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości dzieła za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wysokość kary zostanie odliczona Zamawiającemu przy finalnym rozliczeniu. Wszelkie terminy (np. bezpłatnych poprawek) zostaną rozciągnięte o ilość dni opóźnienia spowodowanego przez Wykonawcę.

¤ 5c

SCHEMAT WSPÓŁPRACY

1. Rozpoczęcie współpracy
Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą rozpoczyna się w momencie wpłaty zadatku określonego w podpisanej Umowie, w której ustalone zostały rodzaj i cechy zamówienia, harmonogram działań oraz kwota wynagrodzenia. Po wpłacie zadatku, Zamawiający rozpoczyna rozmowy z Project Managerem o dokładnym kształcie Piosenki. Współpraca przebiega płynnie, jeżeli Zamawiający opłaca określone w Umowie raty zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia w zapłacie rat skutkują natychmiastowym zawieszeniem jakichkolwiek prac ze strony Wykonawcy do czasu uregulowania należności. Działania, jakie zostaną podjęte przez Wykonawcę w przypadku, z którym Zamawiający będzie unikał uregulowania płatności, zostały przedstawione w § 5b powyżej.

2. Sesja songwriterska

Organizacja Sesji songwriterskiej może odbyć się po wpłacie co najmniej 60% wartości dzieła ustalonego w Umowie. Po wpłacie tej kwoty, Wykonawca ustala z Zamawiającym termin Sesji songwriterskiej, która może odbyć się osobiście bądź online (video-konferencja). W Sesji songwriterskiej bierze udział przede wszystkim Zamawiający, Songwriter i/lub Producent Muzyczny. Sesja songwriterska trwa około 4 godzin. Po jej odbyciu, Zamawiający otrzymuje od Wykonawcy propozycję gotowego utworu, w postaci ustalonego tekstu, melodii oraz wstępnego szkicu aranżacyjnego (zwykle na jednym instrumencie, np. gitarze lub pianinie), zwanego dalej „Piosenką”. Zazwyczaj Wykonawca przesyła Zamawiającemu także pilota wokalnego, który został zarejestrowany podczas Sesji songwriterskiej przez samego Zamawiającego lub przez Songwritera, w formacie pliku .mp3.

3. Dokonywanie zmian w Piosence po Sesji songwriterskiej

Po odbyciu Sesji songwriterskiej, Zamawiający ma 21 dni na przygotowanie się do Nagrania studyjnego (por. pptk. 4 „Przygotowanie do studia”). Zanim to nastąpi, w ciągu pierwszych 3 dni roboczych od Sesji songwriterskiej Zamawiający decyduje:

a) o całkowitej akceptacji Piosenki. Wówczas następuje Przygotowanie do studia (por. pptk. 4)

b) o konieczności dokonania niewielkich zmian w Piosence. Wówczas następuje Przygotowanie do studia (por. pptk. 4)

c) o konieczności dokonania radykalnych zmian w Piosence. Wówczas następuje jedna bezpłatna tura zmian w Piosence. Songwriter i/lub Producent muzyczny odbywa konsultację z Zamawiającym (telefonicznie bądź osobiście). Zamawiający w sposób jasny dla Wykonawcy określa dlaczego wystąpiła konieczność dokonania radykalnych zmian w Piosence, prezentuje konkretne argumenty i propozycje na to, co wg Zamawiającego powinno zostać zmienione. W wyniku konsultacji, Songwriter i/lub Producent muzyczny dokonują zmian w Piosence. Jeżeli zmiany te nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, wówczas istnieje możliwość odbycia ponownej Sesji songwriterskiej (za dodatkowa dopłatą wynoszącą 40% kwoty umownej) bądź rozwiązanie Umowy. W przypadku chęci rozwiązania umowy na typ etapie, Zamawiający zobligowany jest do opłacenia pełnej kwoty umownej.

d) o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą bez podania przyczyny. W tym przypadku, po odbytej Sesji Songwriterskiej, Zamawiający zobligowany jest do opłacenia pełnej kwoty z Umowy.

4. Przygotowanie do studia

Od momentu, w którym Zamawiający całkowicie akceptuje Piosenkę bądź sygnalizuje konieczność dokonania niewielkich zmian w Piosence, następuje 21-dniowy okres do Nagrania studyjnego, podczas którego Zamawiający powinien we własnym zakresie nauczyć się tekstu oraz poprawnego wykonania i interpretacji piosenki, zwany „Przygotowaniem do studia”. Zamawiający w tym czasie, na polecenie Wykonawcy, powinien dostarczać swoje nagrania próbne zarejestrowane amatorskim sprzętem (np. na mikrofonie telefonicznym bądź komputerowym), do oceny Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do rejestracji nieograniczonej liczby nagrań próbnych w tym czasie, jednak nie jest również zobligowany do wysyłania ich. Wykonawca wówczas maksymalnie po okresie 21 dni, umawia Zamawiającego na Nagranie studyjne w ustalonym wspólnie z Zamawiającym studiu.

W przypadku wysyłania nagrań próbnych, które w ocenie Wykonawcy i/lub Zamawiającego nie będą brzmiały poprawnie, wówczas Wykonawca może zasugerować konkretne zmiany w interpretacji bądź w warstwie tekstowej Piosenki. Wykonawca może również
zasugerować skorzystanie z dodatkowych odpłatnych lekcji wokalnych. Zamawiający jednocześnie rozumie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania Piosenki przez Zamawiającego oraz, że Wykonawca może odstąpić od finalnej dystrybucji i dalszej promocji piosenki, jeżeli jakość wykonania Piosenki przez Zamawiającego będzie niezadowalająca. Zamawiający zostanie o tym uprzednio poinformowany. Jednocześnie, podczas okresu Przygotowań do studia, Wykonawca dostarcza podstawowy Podkład muzyczny do Studia nagraniowego. Okres Przygotowania do studia (wraz z ewentualnymi zmianami wyszczególnionymi w ppkt. 3 powyżej) kończy się po 21 dniach, chyba, że zostanie on przedłużony o kolejne 21 dni na wyraźną prośbę Zamawiającego i z uzasadnionych powodów.

Zamawiający może w tym czasie zawiesić współpracę z Wykonawcą – np. w przypadku, w którym okaże się, że Zamawiający potrzebuje zdecydowanie więcej czasu na naukę śpiewu i interpretacji Piosenki. Wówczas Zamawiający zobligowany jest do zapłaty całości (100%) zobowiązania wynikającego z umowy. Zawieszenie działań może potrwać nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zawieszenia. Po tym okresie, wznowienie współpracy z Wykonawcą nad tą piosenką na warunkach ustalonych w pierwotnej Umowie nie będzie możliwe. Wówczas następują negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące wysokości dopłaty oraz sposobu i logistyki współpracy po wznowieniu działań.

5. Nagranie studyjne

W trakcie lub maksymalnie po 21-dniowym okresie Przygotowania do studia, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą podejmują decyzje, w którym studiu nagraniowym będzie realizowany wokal. Wykonawca może przygotować Zamawiającego do Nagrania studyjnego, poprzez pisemne i/lub nagrane na materiał video udzielenie wskazówek i porad przed Nagraniem. Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia we własnym zakresie wszelkich kosztów związanych z rejestracją wokalu (także edycją, strojeniem, czyszczeniem, itd. a także z kosztów związanych z ewentualnym udziałem dodatkowych osób podczas nagrania, tj. trenera wokalnego, songwritera i innych) oraz do samodzielnego zadbania o to, aby w studiu nagraniowym mieć ze sobą przygotowany przez Producenta muzycznego Podkład muzyczny oraz wydrukowany tekst Piosenki. Zamawiający zobligowany jest do opłacenia godzin pracy studia nagraniowego podczas realizacji swoich wokali. Nagranie studyjne powinno nastąpić w ciągu kilku dni od zakończenia okresu Przygotowań do studia, nie dłużej niż 14 dni od daty zakończenia tego okresu. Zamawiający zobligowany jest do wpłaty zadatku przed Nagraniami o równowartości 3 godzin nagrań studyjnych w danym studiu (jeżeli jest to studio sugerowane przez Wykonawcę). Termin Nagrań jest potwierdzany po wpłacie w/w zadatku. Zamawiający może odwołać nagranie studyjnie bezpłatnie do czasu 48 godzin przed nagraniem. Po przekroczeniu tego terminu, Zamawiającemu nie jest zwracany zadatek w wysokości opłaconych z góry 3 godzin nagrań studyjnych. Zamawiający zobligowany jest do dostarczenia Wykonawcy poprawnie zarejestrowanych ścieżek wokalnych (tj. bez fałszu, po wykonanej przez studio nagraniowe edycji i czyszczeniu – ścieżek gotowych do wykorzystania w utworze, bez konieczności dodatkowych zmian po stronie Wykonawcy), jednak ich liczba (łącznie z chórkami) nie powinna przekroczyć 20 ścieżek. Wszystkie ścieżki powinny być dostarczone w bezstratnym formacie .wav

6. Postprodukcja

Po otrzymaniu od Zamawiającego poprawnie zarejestrowanych ścieżek z nagranym głosem, Wykonawca przystąpi do wykonania finalnej aranżacji i miksu utworu, czyli Postprodukcji. Pierwsza wersja miksu zostanie przedstawiona Zamawiającemu w ciągu ok. 14 dni roboczych od otrzymania śladów ze studia nagraniowego. Zamawiający może zaakceptować miks lub zgłosić konieczność dokonania zmian – o tym mówi § 5d poniżej.

Po akceptacji miksu, w ciągu ok. 14 dni roboczych Zamawiający wykona mastering utworu. Zamawiający może zaakceptować mastering lub zgłosić konieczność dokonania zmian – o tym mówi § 5d poniżej. Odbiór dzieła następuje w momencie akceptacji przez Zamawiającego finalnego masteringu dostarczonego przez Wykonawcę.

Zamawiający zobligowany jest do wpłaty całości kwoty określonej w Umowie, aby otrzymać finalną paczkę z utworami po masteringu, zawierającą zwykle Piosenkę w pełnej wersji, Piosenkę w wersji instrumentalnej oraz Piosenkę w wersji instrumentalnej z chórkami. W momencie wpłaty całości kwoty na poczet Wykonawcy, po otrzymaniu finalnej paczki z utworami po masteringu, na Zamawiającego otrzymuje licencje do Piosenki, zgodnie z zapisami Umowy.

§ 5d

ZGŁASZANE ZMIAN / POPRAWEK W PIOSENCE NA ETAPIE POSTPRODUKCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do dwóch bezpłatnych tur poprawkowych miksu Piosenki na etapie Postprodukcji, o której mowa w §5c ppkt. 6 powyżej, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej wersji miksu po Nagraniu studyjnym.

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować konieczne zmiany w Piosence w ciągu ok. 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, w oparciu o Załącznik nr 1, lub Wykonawca poprosi Zamawiającego o wydłużenie tego okresu.

3. Zamawiający rozumie, że Wykonawca będzie podążał tylko za specyfikacją określoną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. Zamawiający zatem nie ma prawa do znacznej modyfikacji zlecenia po podpisaniu Umowy. Przez „znaczną modyfikację” Wykonawca rozumie sytuacje, w których Zamawiający decyduje się między innymi na:

– dodanie nowych instrumentów akustycznych bądź elektronicznych, o których nie było mowy w opisie dzieła w
– zmianę stylu i gatunku muzycznego produkowanego utworu;

– dodanie nowych koncepcji, o których Wykonawca nie był wcześniej poinformowany w zrozumiały dla Wykonawcy sposób.

4. Wykonawca ustala z Zamawiającym, że po upływie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej wersji miksu, w przypadku ostatecznego braku akceptacji ze strony Zamawiającego wszystkich dotychczas dokonanych bezpłatnych zmian w miksie przez Wykonawcę, Zamawiający ma trzy możliwe scenariusze do wyboru:

4 a) Zamawiający może poprosić Wykonawcę o wydłużenie obecnej pracy nad miksem o dodatkowe 30 dni. Każdy rozpoczęty nowy, 30-dniowy okres zmian w miksie wiąże się z dodatkową płatnością wynoszącą 25% wartości umownej netto.

4 b) Zamawiający może poprosić Wykonawcę o przekazanie realizacji miksu Piosenki innemu Producentowi muzycznemu, który współpracuje z Wykonawcą, jednak będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 25% wartości umownej netto.

4 c) Zamawiający może zdecydować się o zakończeniu współpracy na obecnym etapie i o przekazaniu śladów (stemów) przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający zobligowany jest do poniesienia całości kwoty z Umowy, a Wykonawca dostarczy utwór w śladach (stemach) do dyspozycji Zamawiającego.

5. Po akceptacji miksu, Wykonawca wykona finalny mastering piosenki. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do dwóch bezpłatnych poprawek masteringu w ciągu 30 dni od daty otrzymania pierwszej wersji masteringu. Każda dodatkowa poprawka masteringu w tym okresie będzie wiązała się z dopłatą w wysokości 10% wartości umownej netto.
6. Zamawiający ustala z Wykonawcą, że po upływie 30 dni od dnia otrzymania pierwszej wersji masteringu, w przypadku ostatecznego braku akceptacji ze strony Zamawiającego wszystkich dotychczas dokonanych zmian w masteringu przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie z Umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że w takim przypadku przekaże Zamawiającemu odpowiednio przygotowany plik muzyczny do masteringu dla Zamawiającego.

 

¤ 6. Reklamacje

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

2. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy hello@delphy.pl wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”, a także drogą listu poleconego na adres Soundize Audio Branding Rafał Konieczny, ul. Smulikowskiego 1/3, lok. „Studio”, 00-389 Warszawa.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pomocą tej samej drogi, jaką zgłoszona została reklamacja, a także poprzez wiadomość e-mail.

§ 7. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Zamawiającego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

– https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Zamawiający będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Zamawiającym a Wykonawcą;
c) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów

pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem

email porady@dlakonsumentow.pl

4. Wszelkie, nieokreślone tym Regulaminem kwestie sporne, będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.